خانواده راهین

فرزام ابوعلی
رئیس هیئت مدیره
میثم باقری کوپائی
نایب رئیس هیئت مدیره
حسین عادل زاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره