عنوان

 

خرید

فروش

جمع

 

کارگزاران

 

0.00304

0.00304

0.00608

بورس (معاملات خرد)

 

0.000256

0.000256

0.000512

سپرده گذاری

 

0.000096

0.000144

0.00024

مدیریت فناوری

 

0.00008

0.00012

0.0002

حق نظارت سازمان

 

0.00024

0.00024

0.00048

مالیات

 

0.0

0.005

0.005

جمع کل

 

0.003712

0.0088

0.012512

جمع کل به درصد

 

0.3712%

0.88%

1.2512%