حساب های بانکی

شماره حساب ها

بورس اوراق بهادار
بانک سامان
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
849-40-3837793-1 سرو کارگزاری راهین IR810560084904003837793001
بانک شهر
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
1001001589492 گاندی کارگزاری راهین IR540610000001001001589492
بانک تجارت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0000104314554 تخصصی بورس کارگزاری راهین IR440180000000000104314554
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0116622028003 بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR950170000000116622028003
0364668108009 بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR490170000000364668108009
بانک پاسارگاد
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
415-110-16080898-1 بورس اوراق بهادار تهران کارگزاری راهین IR650570041511016080898001
بانک گردشگری
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
1477114707081 سرو کارگزاری راهین IR460640014700711470708001
بانک سپه
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
3100037127268 میدان سپاه کارگزاری راهین IR190150000003100037127268
بانک خاورمیانه
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
100111040707075815 آفتاب کارگزاری راهین IR830780100111040707075815
بانک صادرات
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0119042813005 فرمانیه کارگزاری راهین IR370190000000119042813005
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
9053002511 بورس کالا کارگزاری راهین IR280120000000009053002511
بورس انرژی
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0117379879009 (معاملات سلف) بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR790170000000117379879009
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
9884368020 (معاملات فیزیکی) ونک تک کارگزاری راهین IR310120000000009884368020
9869861364 (وکالتی بورس انرژی) ونک تک کارگزاری راهین IR480120000000009869861364
بورس کالا
بانک ملت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
9868965051 بورس کالا کارگزاری راهین IR660120000000009868965051
9908082660 (رینگ داخلی) ونک تک کارگزاری راهین IR050120000000009908082660
9999662601 (معاملات شمش) ونک تک کارگزاری راهین IR260120000000009999662601
9999201106 (رینگ صادراتی) بورس کالا کارگزاری راهین IR620120000000009999201106
بانک گردشگری
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
1107114707081 (رینگ صادراتی) مرکزی کارگزاری راهین IR310640011000711470708001
بانک تجارت
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
6175031136 (رینگ صادراتی) تخصصی بورس کارگزاری راهین IR600180000000006175031136
بانک سامان
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
849-841-3837793-1 (عملیات کالا) سرو کارگزاری راهین IR040560084984103837793001
بانک ملی
شماره حساب نام شعبه صاحب حساب شماره شبا
0117432742009 (عمیات کالا) بورس اوراق بهادار کارگزاری راهین IR500170000000117432742009
© کپی‌رایت - شرکت کارگزاری راهین