قراردادی است که براساس آن، خریدار قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بفروشد. شاید این تعریف کمی مبهم به نظر برسد. بدین منظور در ادامه به روشنی مفهوم آن را بیان می‌کنیم.

وقتی می‌گوییم فردی اختیار فروش دارد، به این معنی است که این فرد می‌تواند (اجباری نیست) دارایی که در قرارداد ذکر شده است را با قیمتی مشخص (که به آن قیمت اعمال یا Strike Price گویند) و در زمانی مشخص (زمان سررسید) بفروشد. در صورتی که دارنده اختیار فروش بخواهد از حق خود استفاده کند، فروشنده اختیار فروش ملزم به ایفای تعهدات خود خواهد بود.